سرپرست کل

نام:

دکتر امیر هوشنگ الوندی، دانشیار میکروب شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی، 

 


شماره تماس

 

 

ایمیل:

ah_alvandi@yahoo.com

 

قائم مقام سرپرست کل

 
 

نام:

دکتر فرهاد سالاری، استادیار ایمنی شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی، 
 

شماره تماس

  
ایمیل: f.salari@kums.ac.ir 

 دبیرکل

نام:

مریم زمانیان


 
ایمیل:

 

شماره تماس


 
قائم مقام دبیر کل 
 

نام:

 

 

شماره تماس

  

ایمیل:


 

 

کارشناس

نام:

طاهره ملکیان

 

شماره تماس