اعضا شورا مرکزی

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

رشته تحصیلی

دکتر امیر هوشنگ الوندی

سرپرست مرکزی

phdمیکروب شناسی

مریم زمانیان

دبیر مرکزی

پزشکی هسته ای

سارا رضیئی

دبیر داروسازی

داروسازی

سعید دهنوی

دبیر پیرا پزشکی

علوم آزمایشگاهی

نوید ویسی

دبیر بهداشت

بهداشت محیط

پارسا امیریان

دبیر پزشکی

پزشکی

زهرا خزایی

دبیر دندان پزشکی

دندان پزشکی

میلاد جلیلیان

دبیر پرستاری

پرستاری

ملاحت ولی زاده

دبیر تحصیلات تکمیلی پزشکی

فیزیولوژی پزشکی

سارا منوچهری

دبیر تحصیلات تکمیلی بهداشت

آمار زیستی

زینب سیفی

معاون پژوهش

رادیولوژی

مهدیه عباسی

معاون روابط عمومی

پزشکی هسته ای

امیر علوی

معاون روابط عمومی

صنایع غذایی

روژین کرمی

معاون برنامه ریزی

پزشکی هسته ای

نسترن آهنربایی

معاون همایش و سمینار

رادیولوژی

عرفان ضرونی

معاون فوق برنامه

پرستاری

فاطمه شکربیگی

معاون انتشارات

پزشکی هسته ای

سوگند عباسی

معان آموزش

رادیولوژی

مهزاد مسیبیان

مسئول IT

پزشکی هسته ای

محمد فرزادی پور

معاون بین الملل

دندانپزشکی