اعضا شورا مرکزی

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

رشته تحصیلی

دکترعلیرضا عبدی

سرپرست مرکزی

phd آموزش پرستاری 

میلاد جلیلیان

دبیر مرکزی

پرستاری

سارا رضیئی

دبیر داروسازی

داروسازی

سعید دهنوی

دبیر پیراپزشکی

علوم آزمایشگاهی

نوید ویسی

دبیر بهداشت

بهداشت محیط

پارسا امیریان

دبیر پزشکی

پزشکی

زهرا خزایی

دبیر دندان پزشکی

دندان پزشکی

ملاحت ولی زاده

دبیر تحصیلات تکمیلی پزشکی

فیزیولوژی پزشکی

سارا منوچهری

دبیر تحصیلات تکمیلی بهداشت

آمار زیستی

پگاه احمدی سربرزه

معاون پژوهش

پرستاری

حدیث مسافر

معاون آموزش

پرستاری

نسترن آهنربایی

معاون همایش و سمینار

پزشکی هسته ای

نسیم احمدی

معاون بین الملل

پزشکی هسته ای

میلاد قادری

معاون برنامه ریزی

پرستاری

امیر علوی

معاون روابط عمومی

صنایع غذایی

سارا حسنوند

معاون انتشارات

صنایع غذایی

محسن کهراریان

معان فوق برنامه

داروسازی