سرپرست :دکتر الوندی

دبیر:مریم زمانیان

اعضا:

دکتر امیرهوشنگ الوندی ، مریم زمانیان، نسترن آهنربایی، رویا حسینی، افشین دارسنج، سعید دهنوی، سارا رضیئی، محمدکیان زرافشانی، عرفان ضرونی، مهدیه عباسی، سوگند عباسی، سپیده کهزادی، آزین محمدی، مهزاد مسیبیان،الهه احمدی، شیما اسفندیاری ، زهرا خزایی