سرپرست : فرانک جعفری

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری،مامایی:       رویا حسینی

                                hosseini.roya18@yahoo.com