سرپرست :

فرانک جعفری

دبیر :

عرفان ضرونی

رشتهکارشناسی پرستاری