سرپرست :

فرانک جعفری

دبیر :

رویا حسینی

رشته:

کارشناسی پرستاری

ایمیل:

hosseinyroya@yahoo.com