اسامی شورای پرستاری و مامایی:

پگاه احمدی سربرزه
میلاد جلیلیان
نیلوفر خالوندی
عرفان ضرونی
مهتاب کریمی