ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

ایمیل

مدرک تحصیلی

1

میلاد جلیلیان

دبیر

j.millad@yahoo.com

کارشناسی

2

پگاه احمدی

پژوهش

Ahmadi.pegah554@yahoo.com

کارشناسی

3

مهتاب کریمی

روابط عمومی

karimi.mahtab2377@yahoo.com

کارشناسی

4

نیلوفر خالوندی

برنامه ریزی

Niloofar_khalvandi@yahoo.com

کارشناسی

5

طیبه بیگی

همایش

Taybtayb1998@gmail.com

کارشناسی

6

عرفان ضرونی

فوق برنامه

Earfan.zarouni14@yahoo.com

کارشناسی

7

علی گراوند

انتشارات

Aligeravand7@gmail.com

کارشناسی

8

انیس محمد پور

آموزش

Anismihamadpour1373@gmail.com

کارشناسی