ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

ایمیل

رشته تحصیلی

1

عرفان ضرونی

دبیر کمیته

j.millad@yahoo.com

کارشناسی پرستاری

2

انیس محمدپور

معاونت پژوهش

Anismohamadpour1373@gmail.com

کارشناسی مامایی

3

آنیتا نجفی فر

معاونت روابط عمومی

 

کارشناسی پرستاری

4

نیلوفر خالوندی

معاونت برنامه ریزی

Niloofar_khalvandi@yahoo.com

کارشناسی پرستاری

5

پرستو حمیدی

معاونت همایش

 

کارشناسی پرستاری

6

علی گراوند

معاونت فوق برنامه

Aligeravand7@gmail.com

کارشناسی پرستاری

7

نازنین ترابی

معاونت انتشارات

 

کارشناسی مامایی

8

امیرحسین تندرو

معاونت آموزش

 

کارشناسی پرستاری