ایمیل

نام و نام خانوادگی

اعضای کمیته

ردیف

veisi.navid@gmail.com

نوید ویسی

دبیر

1.       

Rezarostami745@gmail.com

رضا رستمی

قائم مقام

2.       

masoudkhosravipoor74@gmail.com

مسعود خسروی پور

آموزش

3.       

    Fatemeh.hoseini1995@gmail.com فاطمه حسینی

پژوهش

4.       

payamba19@gmail.com

پیام خانلری

انتشارات

5.       

Nayeri.saeed2@gmail.com

دانیال نیری

فوق برنامه

6.       

Faridkhosravi889@gmail.com

فرید خسروی

روابط عمومی

7.       

heshmati.sh1995@gmail.com

شهره حشمتی

همایش

8.       

Bahara19966991@gmail.com

بهار امیری

برنامه ریزی

9.