اسامی هسته مرکزی بهداشت:

بهار امیری
فاطمه حسینی
مسعود خسروی پور
فرشاد رحمانی تبار
دیار عبدالله زاده
نوید ویسی