سرپرست:

دکتر امیرحسین نافذ

 دبیر:

افشین دارسنج

رشتهمهندسی بهداشت محیط

ایمیل:

 Afshin.darsanj1371@gmail.com