اسامی اعضای هسته مرکزی دندان پزشکی:


محمد فرزادی پور-فاطمه سالاری-زهرا شاهماری-مرضیه شاویسی-علی فتاحی-محمدمهدی معرف پور-کوروش مرتضوی-مهدی گودرزی