ردیف

اعضای کمیته

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تاریخ شروع فعالیت

ایمیل

1.       

دبیر

زهرا خزایی

دکتری حرفه ای

آذر 1395

Zahra.khazaie1994@yahoo.com

2.       

پژوهش

مهدی گودرزی

دکتری حرفه ای

آذر 1395

Mehdi.goodarzi1995@gmail.com

3.       

آموزش

فاطمه سالاری

دکتری حرفه ای

آذر 1395

 Mahya.salari6456@gmail.com

4.       

همایش

زهرا شاهماری

دکتری حرفه ای

آذر 1395

zshahmari34@gmail.com

5.       

برنامه ریزی

مرضیه شاویسی

دکتری حرفه ای

آذر 1395

Shahveisimarzie39@gmail.com

6.       

فوق برنامه

علی فتاحی

دکتری حرفه ای

آذر 1395

Ali.fatahi7420@gmail.com

7.       

روابط عمومی

محمدمهدی معرف پور

دکتری حرفه ای

آذر 1395

Benyaminmoarref@yahoo.com

8.       

انتشارات

کوروش مرتضوی

دکتری حرفه ای

آذر 1395

stdentistry@gmail.com