سرپرست:

           

دبیر:

 زهرا خزایی

رشته: دکترای حرفه ای دندان پزشکی

ایمیل:

zahra.khazaie1994@yahoo.com

قائم مقام دبیر و مسئول واحد پژوهش: مهدی نوروزی 09359416938mhdinrzi@outlook.com  ,