سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی:            

دبیر:  زهرا خزایی

رشته:

دکترای حرفه ای دندانپزشکی

ایمیل:

zahra.khazaie1994@yahoo.com

 

 

قائم مقام دبیر و مسئول واحد پژوهش: مهدی نوروزی 09359416938mhdinrzi@outlook.co​m  ,