سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی:            

دبیر:  زهرا خزایی

 

قائم مقام دبیر و مسئول واحد پژوهش: مهدی نوروزی 09359416938mhdinrzi@outlook.co​m  ,