سرپرست:

دکتر امیر کیانی

دبیر:

سارا رضیئی

رشتهدکترای حرفه ای داروسازی

ایمیل:

Sara_raziee18@yahoo.com