سرپرست:

دکتر سیروس جلیلی

دبیر:

نوید گلشنی

رشته:پزشکی