سرپرست:

دکتر مهدی تقدسی

دبیر:

محمدکیان زرافشانی

رشته:

پزشکی

ایمیل:

Kian2800zf@gmail.com