سرپرست:

دکتر مهدی تقدسی

دبیر:

محمدکیان زرافشانی

رشته: پزشکی

ایمیل:

Kian2800zf@gmail.com