ردیف

اعضای کمیته

نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع فعالیت

مدرک تحصیلی

1.       

دبیر

پارسا امیریان

اردیبهشت 1396

دکتری حرفه ای

2.       

آموزش

معین اشرفی

اردیبهشت 1396

دکتری حرفه ای

3.       

پژوهش

نوید گلشنی

اردیبهشت 1396

دکتری حرفه ای

4.       

روابط عمومی

فائزه زنگنه

اردیبهشت 1396

دکتری حرفه ای

5.       

همایش

سودابه رمضانی

علی اکبری

اردیبهشت 1396

دکتری حرفه ای

دکتری حرفه ای

6.       

فوق برنامه

سارا ویسی

اردیبهشت 1396

دکتری حرفه ای

7.       

انتشارات

ستاره سلطانی

اردیبهشت 1396

دکتری حرفه ای