اسامی اعضای هسته مرکزی دانشکده پزشکی:

دبیردکترای حرفه ای پزشکی(دانشجویان پزشکی):آقای محمد کیان زرافشانی-kian2800zf@gmail.com     

پرهام آزادی
امیر محمدخانی
سعیده صادقی
سید محمدامین نجاتی
یسری نظری