ردیف

اعضای کمیته

نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع فعالیت

مدرک تحصیلی

1.     

دبیر

نوید گلشنی

اردیبهشت 1397

دکتری حرفه ای

2.     

آموزش

ستاره سلطانی

خرداد 1397

دکتری حرفه ای

3.     

پژوهش

پوریا فرهادی

سجاد سلیمی

خرداد 1397

خرداد 1397

دکتری حرفه ای

دکتری حرفه ای

4.     

روابط عمومی

زهرا شهبازی

خرداد 1397

دکتری حرفه ای

5.     

همایش

سینا محمدی

خرداد 1397

دکتری حرفه ای

6.     

فوق برنامه

امیر کریمی

خرداد 1397

دکتری حرفه ای

7.     

انتشارات

سپیده چشمه کبودی

خرداد 1397

دکتری حرفه ای