مشخصات ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

مدرک تحصیلی

سمت

تاریخ شروع فعالیت

نام و نام خانوادگی

ردیف

دکتری

سرپرست

1394/10/1

امیر هوشنگ الوندی

1

کارشناسی

دبیر

1395/8/7

مریم زمانیان

2

کارشناسی ارشد

کارشناس

1395/12/15

پرستو محمدی

3