اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ی علوم پزشکی کرمانشاه

 

نام و نام خانوادگی

رشته

سمت

ایمیل

 

ملاحت ولی زاده خسمخی

فیزیولوژی پزشکی

دبیر

 

Malahat.1992@yahoo.com

شیما افراشی

فیزیک پزشکی

معاون برنامه ریزی

 

Shima.afrashi1234@gmail.com

سارینا الماسی

بیوشیمی بالینی

معاون پژوهش

 

Sarinaalmasy72@gmail.com

فرانک سیدی

 

میکروبیولوژی پزشکی

معاون انتشارات

 

Seiedy.faranak@yahoo.com

 

سیده زهرا شاهرخ وند

 

ایمنولوژی پزشکی

 

معاون همایش

 

 

Shahrokhvand.zahra66@gmail.com

 

مریم علی نجفی

 

بیوشیمی بالینی

 

معاون روابط عمومی

 

 

Najafimaryam22@yahoo.com

 

سوزان نجفی

بیوشیمی بالینی

 

معاون آموزش

 

 

Najafisoozan69@yahoo.com