ردیف

اعضای کمیته

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

ایمیل

1

دبیر

سعید دهنوی

کارشناسی

Saeed.m6841@gmail.com

2

آموزش

عاطفه عیوضی

کارشناسی

atievz@yahoo.com

 

3

پژوهش

فاطمه فتحی

کارشناسی

Fatemefathi.sa@gmail.com

 

4

همایش

مهسا نیکجو

کارشناسی

n.mahsa76@yahoo.com

5

فوق برنامه

محمد رستمی

کارشناسی

mmm.rostami1376@gmail.com

6

انتشارات

مهتاب امیری

کارشناسی

Mahtabamiri50@gmail.com

 

7

روابط عمومی

الهام کولانی

کارشناسی

koulanielham@yahoo.com