اسامی شورای مرکزی پیراپزشکی:

مهتاب امیری
محمد رستمی
عاطفه عیوضی
فاطمه فتحی
الهام کولانی
مهسا نیکجو