ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدت زمان کارگاه

تعداد شرکت کنندگان

دانشکده مربوطه

مدرس/مدرسین

               1

کارگاههای برگزار شده در سال 93

مقاله نویسی

18/2/93

از ساعت 8:15 تا 13   ( 4.45 ) ساعت

24    نفر

پیراپزشکی

دکتر نصراله سهرابی (3 ساعت)

                2

spss

19/2/93

از ساعت 8:15 تا 15 ( 6.45 ) ساعت

14    نفر

پیراپزشکی

سید مجتبی امیری (6 ساعت)

                3

End note

17/4/93

از ساعت 10: 8 تا 10 : 13  5 ساعت

10  نفر

پیراپزشکی

محمد حسین سربی (3:20 ساعت)

                 4  

جستجو در منابع پزشکی

25/5/93

14 تا 18 به مدت 4 ساعت

22 نفر

دندانپزشکی

صابر خزاعی (3:15)

               5

مقاله نویسی

29/5/93

8 تا 12      به مدت 4 ساعت

25 نفر

دندانپزشکی

دکتر مظفر خزاعی  (3:15)

                 6  

انتشار نتایج تحقیق و submit مقاله

28/5/93

14 تا 18 به مدت 4 ساعت

24 نفر

دندانپزشکی

دکتر صابر خزاعی (3:15)

                 7

آشنایی با نرم افزار Spss

28/5/93

8 تا 12     به مدت 4 ساعت

27 نفر

دندانپزشکی

دکتر منصور رضایی (3:15)

                 8

  آشنائی با نرم افزار End note

27/5/93

14 تا 18 به مدت 4 ساعت

24 نفر

دندانپزشکی

دکتر شکوهی نیا (3:15)

                 9

پروپوزال نویسی

27/5/93

8 تا 12     به مدت 4 ساعت

24 نفر

دندانپزشکی

مهندس شرفی (3:15)

               10

روش تحقیق

26/5/93

8 تا 12     به مدت 4 ساعت

24 نفر

دندانپزشکی

دکتر منصور رضایی  (2:45 )

               11

کارگاه ایده پژوهشی

25/5/93

8 تا 12      به مدت 4 ساعت

23 نفر

دندانپزشکی

صابر خزاعی دکتر شیماسادات میری

               12

اخلاق در پژوهش

26/5/93

14 تا 18 ( 4 ساعت)

21 نفر

دندانپزشکی

دکتر روح اله شریفی (3:15 ساعت)

               13

Medical search

22/8/93

13 تا 18 (5 ساعت)

34 نفر

پیراپزشکی

سیدمجتبی احمدی

    14

روش تحقیق

23/8/93

8 تا 14 (6 ساعت)

31 نفر

پیراپزشکی

شکوه صادقی- دکتر صفری

                15

روش تحقیق مقدماتی

10/9/93

10 الی 14( 4 ساعت)

40 نفر

بهداشت

دکتر اکبر برزگر

                16

روش تحقیق پیشرفته

6/9/93

8 الی 14:30( 6:30 ساعت)

20 نفر

پیراپزشکی

ساحل حیدرحیدری- رضا پورمیرزاکلهر

               17

Medical Search

6/9/93

14 الی 18(4 ساعت)

40 نفر

بهداشت

دکتر مجتبی احمدی

               18

روش تحقیق مقدماتی

30/8/93

8 الی 14 (6 ساعت)

26 نفر

پزشکی

دکتر مجتبی احمدی

               19

جمع ساعات

 

83.2 ساعت