کارگاههای برگزار شده در سال 94

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدت زمان کارگاه

تعداد شرکت کنندگان

دانشکده مربوطه

مدرس/مدرسین

 

1.        

آموزش Excel

23/7/94

14الی18  (4 ساعت)

14 نفر

داروسازی

دکتر محسن شهلایی

2.        

روش تحقیق مقدماتی

5/9/94

8 الی 12:30 (4:30ساعت)

23 نفر

بهداشت

دکتر مجتبی احمدی

3.        

روش تحقیق مقدماتی

5/9/94

13الی 17 (4 ساعت)

16 نفر

بهداشت

دکتر مجتبی احمدی

4.        

پروپوزال نویسی

26/9/94

8 الی 17:45(9:45ساعت)

22 نفر

بهداشت

تاجه میری- اسکندری

5.        

پروپوزال نویسی

26/9/94

8 الی 17:45(9:45ساعت)

27 نفر

بهداشت

دکتر نافذ

6.        

Medical search

21/8/94

13:30 الی 17:30(4 ساعت)

29

پیراپزشکی

دکترخیراله یاری

7.        

روش تحقیق مقدماتی

5/9/94

8 الی 12:30 (4:30 ساعت)

22 نفر

پیراپزشکی

ندا ایزدی

8.        

Medical search

21/8/94

8 الی 12 (4 ساعت)

28 نفر

پزشکی

دکتر خیراله یاری

9.        

روش تحقیق مقدماتی

22/8/94

8 الی 12 (4 ساعت)

15 نفر

پزشکی

دکتر سیابانی

10.    

پروپوزال نویسی

28/8/94

8 الی 12(4 ساعت)

35 نفر

پزشکی

بهاره لطفی

11.    

End note

29/8/94

8 الی 12(4 ساعت)

25 نفر

پزشکی

ندا ایزدی

12.    

پروپوزال نویسی

24/7/94

8 الی 12:30 (4:30 ساعت)

11 نفر

دانشکده پزشکی

اکرم احمدزاده

13.    

پروپزوال نویسی

7/8/94

8:15 الی 14(5:45 ساعت)

10 نفر

انجمن علمی سرطان

دکتر منصور رضایی

14.    

آمار تحلیلی

21/8/94

8 الی 12 ظهر (4 ساعت)

10نفر

انجمن علمی سرطان

دکتر بیژن کبودی

15.    

آنژیوژنز درسرطان و مدل های آن

27/8/94

8 الی 12:15 ظهر(4:15ساعت)

12 نفر

انجمن علمی سرطان

دکتر مصطفایی- دکتر منصوری

16.    

Medical search

25/9/94

14 الی18:15 (4:15ساعت)

34 نفر

دانشکده پرستاری

دکتر خیر اله یاری

17.    

Medical search

26/9/94

8 الی 12:15 ظهر (4:15ساعت)

26 نفر

دانشکده پرستاری

ندا ایزدی

18.    

روش تحقیق

1/10/94

14 الی 18:30 (4:30ساعت)

33 نفر

دانشکده پرستاری

دکتر رستم جلالی

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدت زمان کارگاه

تعداد شرکت کنندگان

دانشکده مربوطه

مدرس/مدرسین

19.    

پروپوزال نویسی

3/10/94

14 الی 18:30 (4:30ساعت)

41 نفر

دانشکده پرستاری

دکترمجتبی احمدی

20.    

روش تحقیق

3/10/94

8 الی 12:30 ظهر (4:30ساعت)

28 نفر

دانشکده پرستاری

دکتر رستم جلالی

21.    

مقاله نویسی مروری

17/10/94

13:15 الی 17 (3:45ساعت)

13 نفر

کمیته مرکزی

ندا ایزدی

22.    

پروپوزال نویسی

6/12/94

8 الی 12 (4 ساعت)

27 نفر

دانشکده پیراپزشکی

ندا ایزدی

23.    

End note

7/12/94

8 الی 12 (4 ساعت)

23 نفر

دانشکده پیراپزشکی

ندا ایزدی

24.

Medical search

12/5/94

8:30 الی 17:30(9ساعت)

38 نفر

کمیته تحقیقات

خیرالله یاری-اکبرزاده

25.

روش تحقیق

13/5/94

8:30 الی 18(7:30 ساعت)

38 نفر

کمیته تحقیقات

مهران بابانژاد-مهدی مرادی

26.

پروپوزال نویس end note

14/5/94

8:30 الی 17:30 (9 ساعت)

38 نفر

کمیته تحقیقات

بهاره لطفی-ندا ایزدی

27.

انواع روش نمونه گیری و جمع آوری داده

15/5/94

8:30 الی 17:30 (9ساعت)

38 نفر

کمیته تحقیقات

الهه صالح-دکتر احمدی

28.

SPSS  و امار

16/5/94

8:30 الی 18:30 (10ساعت)

38 نفر

کمیته تحقیقات

دکتر بیژن کبودی

29.

SPSS

17/5/94

8:30 الی 18:30 (10ساعت)

38 نفر

کمیته تحقیقات

دکتر بیژن کبودی

30.

پروپوزال نویسی عملی

18/5/94

8:30 الی 17:30 (9ساعت)

38 نفر

کمیته تحقیقات

ندا ایزدی

31.

مقاله نویسی

19/5/94

8:30 الی 17:30 (9ساعت)

38 نفر

کمیته تحقیقات

دکتر رضایی-هیوا محمدی

32.

اخلاق در پژوهش و متاآنالیز

20/5/94

8:30 الی 17:30 (9 ساعت)

38 نفر

کمیته تحقیقات

دکتر صابر خزایی

33.

فناوری در علوم پزشکی

21/5/94

8:30 الی 14:30(6 ساعت)

38 نفر

کمیته تحقیقات

دکتر مصطفایی

 

جمع ساعات

 

195.35 ساعت