اعضای شورای آموزشی:

دکتر امیرهوشنگ الوندی

میلاد جلیلیان

حدیث مسافر

سوزان نجفی

آرین احمدی

عاطفه عیوضی

مسعود خسروی پور

حسنا جانجانی