اعضای شورای آموزشی:

دکتر امیرهوشنگ الوندی

مریم زمانیان

سوگندعباسی

مهدیه عباسی

آرین احمدی

عاطفه عیوضی

نوید ویسی

          الهه احمدی