اعضای شورای آموزشی:

دکتر علیرضا عبدی

میلاد جلیلیان

حدیث مسافر

سوزان نجفی

آرین احمدی

عاطفه عیوضی

مسعود خسروی پور

حسنا جانجانی