فایل های راهنما

خصوصیات اولیه و ساختاری فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی ارسالی به کمیته تحقیقات دانشجویی:

 

بررسی وارسا ل گزارش نهایی

فایل های تدریسی

فایل های مدرسه تابستانی:

 

مفاهیم،مکانیسم و کینیتک  تروما-2 مفاهیم،مکانیسم و کینیتک تروما-2

مدیریت_رفرنس_نویسی_1395_مدرسه_تابس-1 مدیریت_رفرنس_نویسی_1395_مدرسه_تابستانی-1

صدمات_بافت_نرم_،_در_رفتگی_و_آتل_بن صدمات_بافت_نرم_،_در_رفتگی_و_آتل_بندی

What key skills are needed when writing a-1 What key skills are needed when writing a-1

Systematic review & meta-analysis-1 Systematic review & meta-analysis-1

How to choose Journal-1 How to choose Journal-1

Elisa Elisa

Alvandi PCR-1 Alvandi PCR-1

1392 ترومای قفسه سینه 1392 ترومای قفسه سینه