اعضا

نسیم احمدی

رشته:

کارشناسی رادیولوژی

ایمیل:

Namis.ahmadi@yahoo.com