ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

تاریخ شروع فعالیت

1

علیرضا عبدی

سرپرست

دکتری

1396/11/8

2

پرستو محمدی

کارشناس

کارشناسی ارشد

1395/12/15

3

میلاد جلیلیان

دبیر

کارشناسی

1396/5/2