تاریخ شروع فعالیت

مدرک

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

1394/10/1

دکتری

سرپرست

امیر هوشنگ الوندی

1

1396/5/2

کارشناسی

دبیر

میلاد جلیلیان

2

1395/12/15

کارشناسی ارشد

کارشناس

پرستو محمدی

3