اعضا معاونت برنامه ریزی

میلاد قادری

رشتهکارشناسی پرستاری

ایمیل:

Milad_ghadri@yahoo.com