ردیف

مسئولیت

مسئول

ایمیل

1

دبیر انجمن

میلاد جلیلیان

j.millad@yahoo.com

2

پژوهش

پگاه احمدی

Ahmadi.pegah@yahoo.com

3

روابط عمومی

مهتاب کریمی

Karimi.mahtabo098@yahoo.com

4

آموزش

شراره احمدی

Sharareh1ahmadi@gmail.com

5

انتشارات

نیلوفر خالوندی