نام و نام خانوادگی

مسئولیت

رشته تحصیلی

دکترعلیرضا عبدی

رئیس شورا

Phd آموزش پرستاری

میلاد جلیلیان

دبیر شورا

دانشجوی پرستاری

پرستو محمدی

کارشناس مسئول مرکز

ارشد مامایی

محسن ژاله

عضو هیئت علمی

Phd علوم تشریح

عاطفه خوید

عضو هیئت علمی

Phdرادیولوژی دهان

هوشیار حسینی

عضو هیئت علمی

Phd بهداشت محیط

فرانک جعفری

عضو هیئت علمی

Phd پرستاری

فیروزه خاموشی

عضو دانشجویی

دانشجوی ارشد علوم تغذیه

پگاه احمدی سربرزه

عضو دانشجویی

دانشجوی پرستاری

محمد مهدی محمدی

عضو دانشجویی

ارشد پرستاری داخلی و جراحی