اعضای شورای پژوهشی:


دکتر امیرهوشنگ الوندی

مریم زمانیان

طاهره ملکیان

دکتر مهدی تقدسی

فرانک جعفری

سپیده کهزادی

دکتر محسن ژاله

دکتر امیر کیانی

دکتر امیرحسین نافذ