آدرس پستی مرکز:

 

کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی کرمانشاه- معاونت تحقیقات و فناوری- دفتر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفکس:38393158-083       Email:src_research@kums.ac.ir