معاون همایش کمیته تحقیقات مرکزی دانشگاه:

آذر قاسمی

ایمیل: