معاون همایش کمیته تحقیقات مرکزی دانشگاه:

سعید دهنوی

ایمیل: