اعضا معاونت پژوهش

 

 

معاون پژوهش کمیته تحقیقات مرکزی دانشگاه:

پگاه احمدی

ایمیل:ahmadi.pegah554@yahoo.com