اعضا معاونت برنامه ریزی


معاون برنامه ریزی کمیته تحقیقات مرکزی دانشگاه:

میلاد قادری

ایمیل: