معاون روابط عمومی کمیته تحقیقات مرکزی دانشگاه:

سید امیر علوی

سید یوسف ترابی

ایمیل: