اعضا معاونت فوق برنامه

 

معاون فوق برنامه کمیته تحقیقات مرکزی دانشگاه:

رضا رستمی

ایمیل: