ادرس دهی

در مقالات منتج از طرح های تحقیقاتی مصوب  مرکز پژوهش های دانشجویی و مقلات منتج از طرح های  

 

منتورشیپ وخلاصه  مقالات ارائه شده در همایشها ،آدرس دانشجو می بایست به صورت ذیل در مقاله درج گردد:

 

فارسی:

 

مرکز پژوهش های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

انگلیسی:

 

Students.Research committee.Kermanshah University Of Medical sciences.Kermanshah.Iran