ادرس دهی

در مقالات منتج از طرح های تحقیقاتی مصوب  مرکز پژوهش های دانشجویی و مقلات منتج از طرح های  منتورشیپ وخلاصه  مقالات ارائه شده در همایشها ،آدرس دانشجو می بایست به صورت ذیل در مقاله درج گردد:

 

فارسی:

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

انگلیسی:

Students Research committee, Kermanshah University Of Medical sciences, Kermanshah, Iran