ادرس دهی

در مقالات منتج از طرح های تحقیقاتی مصوب  مرکز پژوهش های دانشجویی و مقلات منتج از طرح های  

 

منتورشیپ وخلاصه  مقالات ارائه شده در همایشها ،آدرس دانشجو می بایست به صورت ذیل در مقاله درج گردد:

 

فارسی:

 

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

 

انگلیسی:

 

Student research committee, Kermanshah University Of Medical sciences, Kermanshah, Iran