مدیریت سفارش پژوهشی :


هدف این مدیریت برقراری ارتباط پژوهشی بین دانشجویان و محققان می باشد.


1.     ایجاد امکان همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر سازمان ها و دانشگاه های کشور با عقد تفاهم نامه

2.     جذب دانشجویان جهت همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی

3.     دریافت ایده ها و طرح ها از سوی استادان و دانشجویان جهت ایجاد ارتباط با دانشجویان داوطلب همکاری در طرح ها