معرفی روابط عمومی

ایجاد پل ارتباطی میان کمیته و دانشجویان علاقه مند، معرفی فعالیت ها و امکانات کمیته، جلب دانشجویان توانمند، ایجاد هماهنگی میان سایر واحدها