مدیریت پژوهشی :

1.      کمک و پیگیری به معاونت پژوهشی در زمینه روند تصویب طرح های تحقیقاتی در تمامی مراحل اعم از ارسال به داوران، ارسال نظرات به مجریان و تطبیق اصلاحات

2.      کمک به برگزاری جلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

3.      کمک به آموزش سامانه پژوهشی دانشگاه به دبیران و مسئولان پژوهش دانشکده ها

4.      ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه های پژوهشی