اعضای هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

دبیر: فائزه نجفی

سرپرست: علیرضا رضایی منش

معاون پژوهشی: سجاد رئیسی ، سجاد سلیمی

معاون آموزشی: محمد امین کاویاری

معاون روابط عمومی: سید امیر کریمی، امیر مهدی قاسمی، هادی حیدری

معاون انتشارات: دیاکو مرادی

معاون فوق برنامه: شروین عبیری

معاون برنامه ریزی: سید امیر کریمی

معاون سمینار وکنگره: فاطمه بادپروا

معاون تحصیلات تکمیلی: محسن اکبری، فرانک آغاز