اشاعه کاربست یافته های پژوهشی، زمینه سازی برای حل مسائل صنایع، نهادها، استفاده از یافته های پژوهشی در برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیران