1.برگزاری کارگاه ها بصورت مرکزی و دانشکده ای

2.برگزاری کارگاه های نقشه مفهومی،  روش تحقیق، سرچ، پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، رفرنس نویسی بصورت دانشکده ای.

3.آموزش اخلاق در پژوهش بصورت یک سمینار بزرگ

4.بررسی و تصویب شیوه نامه اعزام دانشجویان به کارگاه های خارج از استان