برنامه و عملکرد معاونت انتشارات:

این معاونت با هدف اطلاع رسانی، نشر اخبار کمیته تحقیقات دانشجویی، تشویق دانشجویان به پژوهش و گردآوری دانشجویان جهت تالیف و ترجمه کتب تشکیل گردیده است.

1.      تهیه و تدوین خبرنامه کمیته تحقیقات دانشجویی به صورت ماهانه

2.      گردآوری و هدایت دانشجویان مشتاق به ترجمه و تالیف کتب علمی و پژوهشی

                       3.      همکاری در تهیه کتابچه فیزیکی و الکترونیکی همایش های دانشجویی