برنامه و عملکرد معاونت پژوهشی

این معاونت با هدف ارائه مشاوره ی علمی و متدولوژی به دانشجویان، برگزاری جلسات شورای پژوهشی، پیگیری تصویب طرح های پژوهشی دانشجویی و علم سنجی دایر گردیده است.

این معاونت دارای سه مدیریت می باشد که تحت نظر معاونت پژوهشی به شرح ذیل می باشند :

مدیریت پژوهشی

مدیریت علم سنجی

               مدیریت سفارش پژوهشی