برنامه و عملکرد معاونت روابط عمومی:

 

این معاونت با هدف ایجاد ارتباط مناسب و گسترده در بخش ها و زیرواحدهای مختلف مراکز پژوهش دانشجویی و معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی به افراد و سازمان های مرتبط تشکیل شده است.

1.      معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی و انجام تبلیغات مناسب در جهت عضوگیری و پیگیری آن

2.      ایجاد پل ارتباطی مناسب بین بخش ها و زیرواحدهای کمیته تحقیقات دانشجویی

3.      برگزاری جلسات بین کمیته تحقیقات دانشجویی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

4.      هماهنگی به منظور برگزاری جلسات شورای کمیته

5.      تهیه صورت جلسات و گزارش جلسات برگزار شده در کمیته تحقیقات دانشجویی و ارائه آنها به دبیر کل

6.      تهیه و انتشار پوسترهای خبری، اطلاعیه ها و اخبار مربوط به کمیته تحقیقات دانشجویی در سطح دانشگاه

7.      نظارت بر به روز رسانی تابلوهای اعلانات دانشکده ها و سایر مراکز مرتبط به کمیته تحقیقات دانشجویی

8.      به روز آوری سایت و کانال اجتماعی کمیته تحقیقات دانشجویی