برنامه و عملکرد معاونت برنامه ریزی

 

 

این معاونت با هدف برنامه ریزی و کمک به سیاست گذاری فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی دایر گردیده است.

مسئولیت‌های این معاونت به شرح زیر است    :

1.      دبیر شورای سیاست گذاری

2.      تشکیل کارگروه استراتژی شامل صاحب نظران و اساتید کمیته جهت ارائه برنامه راهبردی و برنامه‌ عملیاتی کمیته

3.      تعیین اولویت‌های اجرایی مرکز باتوجه به اهداف و دورنمای تعیین شده

4.      مطالعه در مورد ضرورت بازنگری زیر ساخت‌ها و اجزای اجرایی کمیته تحقیقات‌ دانشجویی