برنامه و اهداف شورای مرکزی

1.      تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به دفتر و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه

2.      پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته

3.      پیشنهاد انتخاب و تغییرسرپرست به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

4.      تایید انتخاب قائم مقام های سرپرست و دبیر کل

5.      درخواست و ارزیابی گزارش عملکرد 6 ماهه از دبیر کل و سرپرست کل

6.      تعیین نوع و تعداد معاونت های دفتر بر اساس شرایط دانشگاه

7.      نظارت بر برگزاری جلسات مجمع عمومی و کمیته

8.      اخذ و رسیدگی به گزارش عملکرد 6 ماهه از تمامی شوراهای کمیته تحقیقات دانشجویی

تبصره : دبیر می تواند پیشنهاد تاسیس معاونت یا قسمت های دیگر را به شورای کمیته ارائه دهد.