برگزاری کنگره های دانشجویی منطقه ای وکشوری ،ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت دانشجویان در کنگره های داخل کشور