برنامه و عملکرد معاونت فوق برنامه:

این معاونت با هدف اجرای فعالیت های فوق برنامه در سطح دانشگاه و جامعه دایر گردیده است. وظایف به شرح ذیل می باشد :

1.      تدوین چک لیست هایی در زمینه ی نیاز سنجی فرهنگی و فوق برنامه کمیته تحقیقات دانشجویی

2.      تنظیم برنامه های فرهنگی جهت ایجاد روحیه مثبت در دانشجویان

3.      اخذ، مجوزهای مورد نیاز برای طرح های دانشجویی از جمله کمپین ها که نیاز به دایر کردن غرفه در سطح شهر و ... دارد.

4.      برگزاری غرفه در هفته سلامت، پژوهش، جشنواره دانشجویان جدید الورود و ...

5.      برگزاری تورهای تحقیقاتی کشوری، استانی و دانشگاهی و ارائه ی گزارش از پیشرفت های مراکز مورد بازدید