آدرس پستی کمیته:

 

آدرس1: کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- ساختمان شماره 2 علوم پزشکی کرمانشاه- ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری- اتاق شماره 4

تلفن: 08338393162- 08338393158

آدرس2: کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-محوطه بیمارستان طالقانی-کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی-دفترمرکزی اتاق شماره 9- کمیته تحقیقات دانشجویی.

تلفکس:08338393158

Email:src_research@kums.ac.ir