معرفی معاونت انتشارات

انجام امور مربوط به خبرنامه، تالیف و ترجمه کتاب توسط دانشجویان، همکاری در تهیه کتابچه همایش های دانشجویی و ..