مقدمه

به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی طبق مفاد این اساسنامه تشکیل شده است.

بخش اول: کلیات و اهداف

ماده 1 _ تعریف :

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه تحت حمایت و نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس قوانین و رسالت های دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور فعالیت می کند.

ماده 2 _ اهداف :

1.       ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در بین تمامی دانشجویان دانشگاه

2.       ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور

3.       توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی

4.       ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی-پژوهشی دانشجویان

5.       بهبود روابط علمی-پژوهشی استادانو دانشجویان

بخش دوم : ارکان و تشکیلات

فصل یک: ساختار و ارکان

ماده 3_ساختار :

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه متشکل از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و دانشکده ها‌است که فعالیت این واحدها توسط سرپرست و دبیر کل مدیریت می‌شود.

1.        کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

2.       کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

3.       کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی

4.       کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

5.       کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

6.       کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی

8. کمیته تحقیقات دانجویی دانشکده پرستاری سنقر

10. کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان بین الملل

7.       کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی

9. کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده صنایع غذایی

ماده 4 _ ارکان :

ارکان کمیته شامل سرپرست، دبیر،کارشناس مسئول، قائم مقام ها، معاونین، شورای مرکزی، شورای پژوهشی، شورای آموزشی، شورای سیاست گذاری، مجمع کمیتهی، مجمع عمومی، کارگروه ها و شورای انجمن ها می باشد.

فصل دوم : عضویت

ماده 5 _ عضو عادی :

تمامی دانشجویانی که سه ماه حداقل در سامانه عضویت کمیته تحقیقات های دانشجویی دانشگاه از زمان عضویت آنها گذشته باشد

ماده 6 _ عضویت فعال سطح دو :

تمامی افراد کمک کننده به معاونت ها، مسئولان دانشکده ها، اعضا انجمن ها و اعضا فعال کارگروه ها

ماده 7 _ عضویت فعال سطح یک :

عضویت فعال سطح یک : اعضای شورای مرکزی، شورای پژوهشی و مدیریت های معاونت پژوهشی

تبصره 1 : در انتخابات مجمع عمومی هر رای عضو عادی برابر 1 رای، عضو سطح دو برابر 2 رای و عضو سطح یک 3 رای می باشد.

تبصره 2 : آرای ممتنع از روند شمارش رای گیری جهت شمارش موافق و مخالف، حذف می شوند.