عناوین کارگاهها

 

  

 

عنوان کارگاه

مدت زمان

1

تدوین مسئله وفرضیه سازی-ایده پردازی و خلاقیت

12:30 -8:30 (4 ساعت)

2

طراحی نقشه مفهومی

12:30 -8:30 (4 ساعت)

3

آشنایی با نرم افزارهایWord-Excel-Power point

16:30 -8:30 (8 ساعت)

4

آشنایی با انواع مطالعات (مقدماتی)

12:30 -8:30 (4 ساعت)

5

آشنایی با پایگاههای علمی Pubmed-Scopus

15:30 -8:30 (7 ساعت)

6

آشنایی با منابع دیجیتال کتابخانه دانشگاه

12:30 -8:30 (4 ساعت)

7

شیوه مطالعه مقاله علمی

12:30 -8:30 (4 ساعت)

 

عنوان کارگاه

مدت زمان

 

 

1

 

پروپوزال نویسی

 

روزاول15:30_8:30(7 ساعت)

2روزه

روزدوم12:30-8:30 (4ساعت)

2

نرم افزار مرجع نگاری End note

12:30 -8:30 (4 ساعت)

3

روشهای گردآوری اطلاعات و طراحی پرسشنامه

14:30 -8:30 (6 ساعت)

4

مطالعات مشاهده ای و تحلیلی

14:30 -8:30 (6 ساعت)

5

مطالعات تجربی و کارآزمایی بالینی

15:30 -8:30 (7 ساعت)

6

آشنایی با اصول آمار و نرم افزار Spss

سه روزه:15:30 -8:30 (7 ساعت)

 

عنوان کارگاه

مدت زمان

1

مقاله نویسی

16:00 -8:30 (7:30 ساعت)

2

انگلیسی کاربردی در نگارش مقالات

12:30 -8:30 (4 ساعت)

3

نحوه ارائه مقاله در کنگره ها

12:30 -8:30 (4 ساعت)

4

مرور ساختار یافته

15:00 -8:30 (6:30 ساعت)

5

متاآنالیز

12:30 -8:30 (4 ساعت)

6

دانش مبتنی بر شواهد(EBM)

15:30 -8:30 (7 ساعت)