شورای پژوهشی کمیته، شورایی است تحت نظارت شورای پژوهشی دانشگاه که در محدوده اختیارات تفویض شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه،امور مربوط به بررسی، تصویب و پایش طرح های تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد.