تعریف :

این شورا با هدف برنامه ریزی وبرگزاری کارگاه های آموزشی وهمچنین نظارت برکیفیت وکمیت علمی-اجرایی کارگاهها تشکیل شده است.

اهداف و وظایف :

1.  برنامه ریزی کارگاههای عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها

2.  کمک در انتخاب دبیراجرایی وعلمی هر کارگاه

3.  رسیدگی به درخواست برگزاری کارگاههااز سوی دانشکده ها

4.  هماهنگی های لازم جهت تصویب کارگاه با شورای پژوهشی

5.  بررسی ونظارت بر حسن برگزاری واثرگذاری کارگاه ها

6.  برنامه ریزی مدرسه های تابستانه و زمستانه

7.  انتخاب مدرس برتر کمیته جهت تجلیل از وی