اعضا معاونت پژوهش

معاون پژوهش و فناوری:

محمد طاهر مرادی

دکتر محمدطاهر مرادی

ایمیل:

mt.moradi90@gmail.com

 

 

 

مدیر پژوهش و فناوری:

حیدری

سیده سپیده حیدری